Zamówienia telefoniczne: (+48) 881 483 293

Brak produktów w koszyku.

  Home / Polityka prywatności sklepu internetowego GAMA

  Polityka prywatności sklepu internetowego GAMA

  1. Informacje ogólne.

  • Operatorem Serwisu https://antyramy.sklep.pl jest: GAMA Marzena Ładyga ul. Stanisława Klimeckiego 14 Pawilon B, 30-705 Kraków, NIP: 6792763098, REGON: 384490825
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego KEI, funkcjonującego pod adresem www.kei.pl

  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  W
  FIRMIE GAMA Marzena Ładyga ul. Stanisława Klimeckiego 14 Pawilon B

  • formujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Marzena Ładyga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAMA Marzena Ładyga z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stanisława Klimeckiego 14 Pawilon B,posiadającą numer NIP: 6792763098 oraz numer REGON  384490825, zwany dalej również ADMINISTRATOREM

   Administrator nie jest obowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych

    Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych

   W tej sprawie można kontaktować się z Administratorem drogą mailową pod adresami e-mail gama.ramy@gmail.com

   Czy Państwa dane będą profilowanie?

   Powierzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

   Do jakich celów przetwarzane są Państwa dane osobowe?

   Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w ramach działalności gospodarczej Administratora oraz wyłącznie w związku z realizacją celu, dla którego zostały one podane (zlecenie świadczenia usług, umowy sprzedaży, realizacja zamówień składanych przez Klientów, kontakt z Klientami drogą elektroniczną oraz telefoniczną, realizacja przesyłek, rachunkowość, marketing, etc.).

   W każdym przypadku gromadzone są wyłącznie dane, które są wymagane przez przepisy prawa i które są niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z treści umów zawartych z podmiotami, których dane są administrowane, lub też do prawidłowego świadczenia usług marketingowych i w celu realizacji prawnie i gospodarczo uzasadnionych interesów Administratora oraz podmiotu, którego dane są podawane.

   Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży, realizacji zakupu i dystrybucji oferowanych produktów oraz w celach marketingowych, a to w celu:

    

   • realizacji zakupu oferowanych produktów,
   • dystrybucji zakupionych produktów,
   • wystawiania faktur i rachunków za nabywane produkty,
   • umożliwienia i utrzymania kontaktu z Klientami,
   • marketingu

    

   Do wiadomości elektronicznych przesyłanych na podany przez Klienta adres e-mail załączane mogą być dokumenty dotyczące łączących Państwa z Administratorem stosunków prawnych, oferowanych produktów, czy też oferty sklepu Administratora.

   W tym zakresie zapewniamy, że wszelkie używane przez Administratora systemy oraz elektroniczne skrzynki nadawcze wyposażone są w należyte systemy szyfrowania danych oraz szereg innych zabezpieczeń przewidzianych przez właściciela serwisu pocztowego oraz przepisy prawa.

    

    

   Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

    

   Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

   Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w okresie trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem (umowa sprzedaży, realizacja umowy kupna-sprzedaży, dystrybucja zamówień, rachunkowość), wiązać się będzie z koniecznością zakończenia powyższych stosunków prawnych (rozwiązanie umowy) lub też z brakiem możliwości wykonania umowy przez Administratora (w przypadku braku dostępu do danych kupującego produkt w sklepie Administratora).

   W przypadku skorzystania z powyższych uprawnień, co do danych przetwarzanych w celach marketingowych, realizacja przewidzianych przepisami prawa uprawnień, spowoduje brak możliwości otrzymywania aktualnych informacji o przedmiocie oferty sklepu i innych informacji marketingowych.

    

    

   Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

    

   Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim i będą one przetwarzane wyłącznie przez Administratora, za wyjątkiem udostępniania danych organom administracji publicznej (ZUS, US, etc.) – wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.

   Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie Państwa danych jest koniecznie w celu realizacji obowiązków i wykonania usług na Państwa rzecz (np. udostępnienie firmie księgowej obsługującej Administratora, udostępnienie danych firmie kurierskiej, celem dostarczenia zamówionej przesyłki Klientowi).

   W takiej sytuacji powierzamy wyłącznie dane niezbędne dla realizacji konkretnego celu, a dane te powierzane są podmiotowi wykonawczemu na podstawie pisemnej umowy, przy czym podmioty te nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie w ramach umowy, w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

   Dodatkowo Państwa dane osobowe w toku współpracy mogą zostać udostępnione wyłącznie na podstawie przepisów prawa – urzędom, organom administracji, sądom, prokuraturom.

    

    

   Okres przechowywania danych osobowych

    

   Naszym zadaniem i celem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych tak krótko, jak tylko jest to możliwe.

   Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, dla należytego zabezpieczenia Państwa interesów oraz realizacji łączących nas z Państwem stosunków prawnych. Dodatkowo, Państwa dane podane nam w celach marketingowych, przetwarzane będą wyłącznie przez czas wybrany przez Państwa, a to do czasu ewentualnej realizacji uprawnień osób fizycznych.

   W trakcie trwania stosunku prawnego (umowa kupna-sprzedaży) – Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania tego stosunku prawnego, a po jego ustaniu będą przechowywane przez okres wymagany prawem dla każdego z tych stosunków prawnych, tj. przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z poszczególnych stosunków prawnych, przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych(okres 5 lat od końca danego roku podatkowego).

   Dane osobowe podane przez Państwa w celach rejestracji konta na stronie sklepu Administratora, będą wykorzystywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania usunięcia danych.

    

    

   Podstawa przetwarzania danych osobowych

    

   Informujemy, że:

   • w przypadku umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności umów kupna-sprzedaży, podstawę do żądania danych osobowych stanowią przepisy prawa cywilnego, z których wynikają wymogi oznaczenia stron stosunku prawnego; niepodanie wymaganych przez przepisy danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy; w tym przypadku przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy;
   • w przypadku Klientów i nabywców produktów i usług oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – podstawę podania danych osobowych stanowią przepisy prawa cywilnego, przepisy o rachunkowości i przepisy ustaw podatkowych; brak podania danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, a także wystawienia rachunku lub faktury VAT;
   • w pozostałych przypadkach, jak w szczególności w ramach celów marketingowych oraz rejestracji użytkowników na portalu internetowym Administratora, podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

    

   Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz dobro naszych Klientów, ze swej strony zapewniamy dołożenie wszelkich starań w celu ochrony powierzonych nam przez Państwa danych osobowych. Zapewniamy, iż powierzone nam dane wykorzystywane są wyłącznie dla realizacji usług w ramach działalności Administratora i nie są wykorzystywane w sposób, który byłby Państwu nieznany.

  2. Informacje w formularzach.

  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.v
  • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

  3. Informacja o plikach cookies.

  • Serwis korzysta z plików cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności firmy Google
  • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  4. Logi serwera.

  • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  5. Udostępnienie danych.

  • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: